Algemene Voorwaarden Mijnschonewerkplek.nl

(Powered by J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.)

Bedrijfsnaam: J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.
Vestigingsadres: Loohorst 12
Postcode/Plaats: 7207 BM ZUTPHEN
Telefoon: 085 0792000
Website: www.mijnschonewerkplek.nl
E-mailadres: info@mijnschonewerkplek.nl
KvK nummer: 08063034
BTW nummer: NL808858877B01
IBAN: NL67RABO0386768986

Deze voorwaarden – versie 2020042901 – zijn op 29 april 2020 opgesteld en van toepassing.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aan-gegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering van schoonmaak- en schoonmaak gerelateerde artikelen.

1.2
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden ver-staan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtsper-soon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken (schoonmaak- en schoonmaak gerelateerde artikelen) worden geleverd.

1.3
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken in-dien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4
Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaar-den van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voor-waarden van de koper aldus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1
Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 4 weken geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte.

2.2
Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afge-geven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tien duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Bij opdrachten tot vervaardiging van zaken op basis van door koper aan ons verstrekte gegevens, tekeningen etc. vrijwaart koper ons volledig voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

2.3
De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

3.1
Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

3.2
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf ver-antwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd.

3.3.
Ingeval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deug-delijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door koper zijn voorge-schreven. Koper is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking te (doen) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen kan ko-per zich er niet op beroepen dat de gebruikte materialen functioneel niet geschikt zijn, noch op an-dere gebreken die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen en/of behoren te ontdekken.

3.4
Wenst koper bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ont-werp aan ons over te dragen, dan behoeven wij de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan ons moet voldoende tijd worden gelaten om over deze opdracht een beslissing te nemen. Wij moeten daarbij de gelegenheid hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en ko-per dient ons alle bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.

3.5
Van ons kan niet worden gevergd dat wij het in het vorige lid bedoelde onderzoek kosteloos verrich-ten.

3.6
Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door ko-per zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven.

3.7
Wij doen ons best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhan-gen van het beeldscherm van uw computer. Als u twijfelt over een kleur, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1
Overeenkomsten komen langs elektronische weg (per internet; per e-mail) eerst tot stand wanneer wij een ons langs elektronische weg (per e-mail) gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen). De opdracht wordt door ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht langs elektronische weg (per e-mail) bevestigd. De opdracht wordt geacht door ons te zijn ontvangen op het moment dat de opdracht voor ons toegankelijk is geworden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze op-drachtbevestiging langs elektronische weg (per e-mail) verzenden. Als datum van aanvaar-ding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging langs elektro-nische weg (per e-mail) verzenden.

4.2
Overigens komen overeenkomsten eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schrifte-lijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

4.3 De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de op-drachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van de opdracht-bevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan vereni-gen. 4.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewer-kers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) op-treden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordi-ging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd. 4.5 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letter-lijk opgenomen.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1
Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelas-ting, andere heffingen van overheidswege, kosten voor vervoer en verpakking.

5.2
De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schrif-telijk anders is overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

5.3
De in offertes, contracten, prijslijsten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valuta-koersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

5.4
Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is ge-komen, maar voor de dag van levering verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ont-bonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbe-vestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.5
Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met dat-gene wat ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd het daaruit voortkomende meerwerk aan koper in rekening te brengen.

Artikel 6 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

6.1
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is geko-men (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien en voor zover het leveringen buiten Nederland betreft, wij betaling van de koopprijs heb-ben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen).

6.2
De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedu-rende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbe-taald heeft gelaten. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.3
Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij zaken naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds geleverde zaken onmiddellijk aan de koper te factureren.

6.4
Voor de levering van de zaken worden verzendkosten door ons in rekening gebracht, tenzij uitdruk-kelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verzendtarieven van dat moment worden gehan-teerd. Aflevering zal uitsluitend geschieden aan verharde wegen en door het door ons gebruikte transportmiddel bereikbare adressen. Koper is gehouden ervoor zorg te dragen dat op het tijdstip van levering door ons op de plaats van lossing, een of meer personen van de zijde van koper be-schikbaar zijn om ons assistentie te verlenen bij het lossen van de door ons te leveren zaken.

6.5
Zodra de te leveren zaken op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de koper. Wij zijn nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot bedrag dat wij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kunnen verkrijgen. Op verzoek van de koper zullen wij onze vordering op de vervoerder en/of verzekeraar aan koper cederen, zulks in de plaats van schadeloosstelling van de koper door ons. 6.6 Verzoekt de koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

6.7
De koper is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daar-van zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burger-lijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de over-eengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalings-verplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de overeenge-komen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken gedurende een periode van 30 dagen voor rekening en risi-co van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan, waarna wij de zaken aan derden kunnen verkopen en leveren, zonder dat koper nog enige aanspraken kan doen gelden op de zaken of op enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde maat-regelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.

6.8
In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, geldt ingeval van levering op afroep dat de leve-ringstermijnen of –perioden door ons in overleg met de koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in onze opdrachtbevestiging anders is vermeld, heeft de koper bij een overeenge-komen levering op afroep de plicht binnen 2 maanden volledig af te nemen. Indien de voor de uit-voering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit zijn, wordt de levertijd door ons, in overleg met de koper, na de ontvangst van de gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

6.9
Geleverde hoeveelheden kunnen afwijken van de overeengekomen hoeveelheden. Koper is gehou-den om het meer geleverde in ontvangt te nemen en te betalen, indien dat meerdere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden. Koper is gehouden om het mindere geleverde in ontvangst te nemen, indien dat mindere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden, waarna wij koper dienovereenkomstig crediteren.

6.10
Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper, met dien verstande dat facturen betreffende zaken die door koper worden geretourneerd om redenen die niet aan ons kunnen worden toegerekend voor 75% worden gecrediteerd. Geplaatste bestellingen zijn in geval van bijzondere omstandigheden en / of acties onherroepelijk en kunnen niet retour genomen worden na levering.

Artikel 7 RECLAME

7.1
De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten en gewich-ten, kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzi-gingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoe-ring. De door ons geleverde zaken mogen derhalve van de omschrijving in de opdracht afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, verschillen in modellen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.

7.2
De koper is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons geleverde zaken binnen 8 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de koper verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de beproeving, aan ons ter kennis te brengen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.

7.3
Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken, doch uiterlijk bin-nen 2 maanden nadat de betreffende zaken aan koper zijn geleverd, aan ons ter kennis worden ge-bracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.

7.4
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

  • de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 en lid 4 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  • de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de ge-grondheid van de klachten;
  • de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of indien de koper zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestem-ming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd;
  • de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken;
  • de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.

7.5
Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de koper terzake jegens ons vervallen.

7.6
Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 7.7 De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 7.8 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door der-den op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.

8.2
Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: (kosteloos) herstel van de gebreken, of levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeen-komst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrek-king hebben, of een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.3
Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de za-ken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantiever-plichting onzerzijds.

8.4
Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer ge-houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens on-dergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf.

8.5
De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan.

8.6
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Meer in het bijzonder vrijwaart de koper ons voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en levering van een zaak die op zijn aanwijzing door ons is gemaakt of dat wij op zijn aanwijzing hebben laten maken. Tevens stelt de koper ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderin-gen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

8.7
De koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van ons, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een ons toe te rekenen tekortkoming.

8.8
Indien wij ingevolge het bepaalde in artikel 7 en 8 van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn en gehouden zijn een schadevergoeding dan wel schadeloosstelling aan koper te betalen, is die schadevergoeding dan wel schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 3 (drie) keer het bedrag van de factuur waarmee de betreffende gebrekkige zaken aan koper in rekening zijn gebracht.

8.9
Indien de koper van ons toegang krijgt tot onze webshop (www.mijnschonewerkplek.nl) en daartoe door ons een inlogcode toegewezen krijgt, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die de koper en/of derden lijden door gebruik en/of misbruik van die inlogcode. De koper is aan-sprakelijk voor het gebruik en/of het misbruik van de inlogcode en daarmee voor schade die de koper en/of derden door dat gebruik en/of dat misbruik lijden, ons deswege volledig vrijwarende.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1
De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de betreffende factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het fac-tuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.

9.2
Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op de door ons geleverde zaken, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwer-king ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.

9.3
De koper is gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel – indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. De koper is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.

9.4
De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verha-len. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.

9.5
Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of an-derszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen. De koper is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren en verleent ons reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden teneinde de zaken terug te nemen.

9.6
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de re-ele kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

9.7
De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te ver-zekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 10 BETALING

10.1
Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s), zonder aftrek van enige korting, door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, uiterlijk 30 dagen na de fac-tuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

10.2
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de koper, zonder dat inge-brekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet na-komen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, on-verminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de over-eenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplich-ting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10.3
Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzeg-ging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de geldende herfinancieringsrente van de De Nederlandsche Bank vermeerderd met 7% per jaar, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente on-middellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land be-staande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

10.4
Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

10.5
Indien in de financiële positie van de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 10.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde za-ken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper.

10.7
Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.

10.8
De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de ko-per in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 10.9 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de koper.

Artikel 11 ZEKERHEID

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn ver-plichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen op-schorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaam-de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze le-veranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

12.2
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te be-schouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 13 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIELE EIGENDOM

13.1
Ter zake door ons geleverde zaken behouden wij ons alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor. Koper kan nimmer aanspraak maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom ter zake door ons aan hem geleverde zaken.

13.2
Wij behouden ons het recht om zaken te voorzien van onze eigen naam en het fabrieksmerk.

13.3
Indien koper constateert dat derden inbreuk maken op onze genoemde rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, is koper gehouden ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

13.4
Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om enig merk of ander onderscheidingsteken dat aan ons toebehoort althans door ons wordt gebruikt, op welke manier dan ook te gebruiken.

Artikel 14 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

14.1
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de koper, hetzij als gevolg van wijziging(en) in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

14.2
Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

15.1
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verkla-ring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke ter-mijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te her-stellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.

15.2
Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

15.3
Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Ne-derlands recht van toepassing.