Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van J. van der Ploeg Dienstverlening B.V. gevestigd aan de Loohorst 12, 7207 BM te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08063034.

J. van der Ploeg Dienstverlening B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. J. van der Ploeg Dienstverlening B.V. vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website.

Dit privacy statement is op 4 mei 2020 het laatste gewijzigd.

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze website en andere diensten.

Gegevens die we verzamelen:

 • Gegevens die u ons aanlevert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.
 • Gegevens die u achterlaat tijdens sollicitatie.
 • Gegevens die u achterlaat op ons kantoor (visitekaartje).
 • De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienstverlening.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • Communicatie; we gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Of om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. We gebruiken uw telefoonnumer om u persoonlijk te informeren (indien hier toestemming voor is gegeven).
 • Acquisitie; om J. van der Ploeg Dienstverlening BV onder de aandacht te brengen bij nieuwe opdrachtgevers.
 • Contract; indien u opdrachtgever of leverancier bent dan verwerken we uw gegevens voor de uitvoering van het contract.
 • Sollicitatieprocedure; naar aanleiding van een sollicitatiegesprek, open sollicitatie of reactie op een openstaande vacature.
 • Wet- en regelgeving; we verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
 • U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw n.a.w., e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • Verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • Verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • Hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • Kunt u van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden), met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op social media platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals uw e-mailadres).
 • Wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Communicatie via social media: 

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:

 • Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 • Om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Archiefdoeleinden:

 • Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van tevoren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • U voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het algemeen belang;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging:

J. van der Ploeg Dienstverlening BV treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden:

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

J. van der Ploeg Dienstverlening BV als verwerker:

J. van der Ploeg Dienstverlening BV kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door J. van der Ploeg Dienstverlening BV uitgevoerd conform de wet- en regelgeving
(waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering:

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons adres;

J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.
T.a.v. de directie
Loohorst 12
7207 BM ZUTPHEN

Contact:

Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens.

Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te e-mailen naar info@jvanderploeg.nl of een brief te sturen naar:

J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.
Loohorst 12
7207 BM ZUTPHEN